پرسولاین

این دستگاه قابلیت تولید انواع کارت های زیر را دارد.
  • کارت های مالی
  • کارت های شناسایی
  • گواهی راهنمایی و رانندگی
  • سیکارت
  • ...

/PR075_PLPR04GB_11_2013_PERSOLINE-Financial.pdf