ورسا کاردلاین

این دستگاه قابلیت تولید انواع کارت های زیر را دارد.
  • کارت هدیه و کارت وفاداری
  • کارت هایی با اشکال متفاوت
  • آویزها
  • کارت های تکی و دوتایی
  • ...

/PR071_CLPR06GB_10_2013-CARDLINE-VERSA.pdf